Studiematerialen algemeen

Deze lijst is bedoeld als een algemene verzameling voor studie mogelijkheden over het onderwerp van deze website.Alle onderstaande documenten bevatten de meningen van de auteurs van desbetreffende documenten, ze zijn niet ( een samenvatting van of verwijzing naar) de meningen van de werkgroep Manvrouwkerk. 

HANDLEIDINGEN VOOR GESPREKKEN OVER M/V

Met elkaar in gesprek over de vrouw in het ambt binnen de gemeente

Vrouwelijke ambtsdragers en toch gereformeerd bijdrage voor een gesprek (Piet Dorland, Deventer, Kornelis Eefting, ’t Harde en Jan de Jong, ’t Harde).

Handreiking-voor-kerkenraden t.b.v. het-proces-in-de-gemeente n.a.v. de-MVeA-besluiten-definitief-13-11-2017 (Deputaten man-vrouw-kerk)

M – V kerk relatie cursus  (P. van der Laan)

BIBLIOTHEEK

Materialen van kerkelijke organen en organisaties, staan onder de naam van                     de  desbetreffende kerk (CGK, GKV etc.).

Aarnoudse, J.M. e.a. (1998), Vrouwen op een zij-spoor? Emancipatie van de vrouw en het verstaan van de Schrift in gereformeerd perspectief, Amsterdam: Buijten & Schipperheijn.
Diverse bijdragen vanuit een bezinningsgroep.

Anderson, R.D. (2008), 1 Korintiërs: Orde op zaken in een jonge stadskerk. Kampen: Kok.
Commentaar op 1 Korintiërs. Verdediging van het standpunt dat vrouwen in de erediensten in het geheel behoren te zwijgen.

Anderson, R.D. (2009), ‘Gods Woord en de vrouw in het (regeer)ambt’ 1-2, De Reformatie, jaargang 84, 45,760-761; 46,775-776 (5-12 september 2009) [➝ Anderson, Gods Woord]
Kritische reactie op de artikelen van W. Wierenga (zie hieronder)

Bailey, K.E. (2008). Jesus through Middle Eastern Eyes: Cultural Studies in the Gospels. Downers Grove, IL: Intervarsity Press.

Bailey, K.E. (2011). Paul through Mediterranean Eyes: Cultural Studies in 1 Corinthians. Downers Grove, IL: Intervarsity Press.

Bailey, K.E. (2000 [1994]), ‘Women in the New Testament: A Middle Eastern Cultural View’, Theology Matters, jaargang 6, 1,1-11 [➝ Bailey, Women]
Gebruik makend van zijn kennis van de kerkvaders en van de traditionele cultuur in het Midden-Oosten gaat Bailey in op de passages in het Nieuwe Testament waar positief of negatief over vrouwen wordt gesproken. Zijn conclusie is dat 1 Kor. 14 en 1 Tim. 2 zeggen dat vrouwen zich stil moeten houden als ze de eredienst verstoren en als ze dwaalleer verkondigen. Deze vermaningen sporen met de duidelijke bewijzen in het N.T. dat vrouwen fungeerden als discipel van Jezus, leraar, profeet, diaken, apostel, en mogelijk zelfs als oudste.

Baum, Prof dr Armin, pauls-conflicting-statements-on-female-public-speaking-and-silence-tyndale-bulletin-65-2014-247-274

Bavinck, H. (1918), De vrouw in de hedendaagsche maatschappij, Kampen: J.H. Kok [➝ Bavinck, De vrouw]

Aimee Bird, No Little Women: Equipping All Women in the Household of God, Paperback –, Phillipsburg, P&R Publishing, 2016.

Boer, C. den (1987). Man en vrouw in bijbels perspectief: Een bijbel- theologische verkenning van de man-vrouw verhouding met het oog op de gemeente. Kampen: Kok.
Eerste druk in 1985, 2e in 1987; in 2007 een herdruk. Weergave van het standpunt van ‘De Gereformeerde Bond’.

Boer, E.A. de (2006). Zij aan Zij: Pleidooi voor een vrouwelijk ambt in de kerk. Barneveld: De Vuurbaak.
Mannen hebben vrouwen nodig in het werk van de kerk. Het zou goed zijn als een vrouwelijk ambt wordt ingesteld, om zo gaven en inzet te eren en te profileren.

Breed, D.G. e.a. (2008). Manlik en Vroulik in die Kerk: Geslagtelikheid en die besondere dienste. Potchefstroom: Potchefstroomse Teologiese Publikasies.
Een aantal auteurs binnen de GKSA (Zuid-Afrika) hebben het resultaat van hun gezamenlijke studie in dit boek vastgelegd, met onderlinge overeenkomsten en verschillen.

Bremmer-Lindeboom, L.G.A. (1993), ‘De vrouw in de gemeente: aspecten en vragen’, Dienst, jaargang 41, 2,25-36 (maart 1993) [➝ Bremmer-Lindeboom, Dienst]

Bremmer-Lindeboom, L.G.A. e.a. (1983), Vrouw en man — een plaatsbepaling: Vrouwenemancipatie en christelijk geloof, Groningen: Uitgeverij De Vuurbaak (GSEV-reeks nr. 6) [➝ Bremmer-Lindeboom, Plaatsbepaling]

Brienen, T. (2008). Van ambt naar dienst: Een Bijbelse visie op diensten en bedieningen. Kampen: Kok.
Brienen pleit er voor om het woord ambt in te ruilen voor de termen dienst en bediening.

Brinke, H. ten (2004). Vrouwelijke ouderlingen en predikanten? (De Reformatie jaargang 79, nrs. 18, 19 en 20.)
N.a.v. het gelijknamige rapport van een commissie uit de Nederlands Gereformeerde Kerken.

Brinke, H. ten (2004). Herordening van ambtelijke structuren? Een suggestie als rekstok. (De Reformatie jaargang 79, nr. 25)
Een reactie op het artikel van P.L. Voorberg (zie onder)

Bruggen, J. van (1975). Emancipatie en Bijbel: Kommentaar uit 1 Korinthe 11. Amsterdam: Bolland.
Bezinning op de plaats van de vrouw, aan de hand van bespreking van 1 Kor. 11: 2-16. ‘De toelating van de vrouw tot het ambt, is geen incidentele kwestie. Zij verraadt een verwijdering van de openbaring en een aanpassing aan het gelijkheidsdenken van deze tijd.’

Bruggen, J. van (1984), Ambten in de apostolische kerk: Een exegetisch mozaïek, Kampen: Uitgeversmaatschappij J.H. Kok [➝ Van Bruggen, Ambten]
Eén van de conclusies van het boek is dat de Schrift ons geen aanleiding geeft om te denken vanuit een ‘drievoudig ambt’. Het diakenschap zou door vrouwen kunnen worden vervuld, als de kerkrechtelijke positie van de diaken en de inhoud van het diakenschap herzien zouden worden.

Bilezekian, G. (2006). Beyond Sex Roles: What the Bible says about a Woman’s Place in Church and Family. Grand Rapids: Baker Books.

Belleville, L. (2000). Women Leaders and the Church: Three Crucial Questions. Grand Rapids: Baker Books.

Richard S. Cervin On the Significance of Kephalē (“Head”):
A Study of the Abuse of One Greek Word1Cervin-Sig-of-Kephale

CGK , Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland. (1999). Vrouw en ambt. Amsterdam: Buijten & Schipperheijn.
Rapport aan de CG synode. Het vormt de onderbouwing van de uitspraak dat het standpunt ten aanzien van de vrouw in het ambt dat in de CGK steeds heeft gegolden, Schriftuurlijk verantwoord is. Een minderheidsrapport verdedigt het standpunt dat juiste uitleg van de betreffende Bijbelgedeelten geen conclusies oplevert die het dienen van de vrouw in de kerkelijke ambten verhinderen.

Cunningham, L. en Hamilton, D.J. (2004). Waarom geen vrouwen?
Een bijbelse studie over vrouwen in zending, kerkelijk werk en leidende posities.
Waarom moeten vrouwen van de zijlijn toekijken, terwijl de mannen handen te kort komen om de opdracht van Jezus Christus uit te voeren? Zegt de Bijbel dat of lezen wij misschien selectief als het gaat om de positie van vrouwen? Bewijsteksten worden opnieuw onderzocht en in hun context gelezen. (Engels: Cunningham, L., and D.J. Hamilton. (2000). Why Not Women? A Fresh Look at Scripture on Women in Missions, Ministry, and Leadership. Seattle: YWAM.)

Dijkstra, Anne Bert, Westra, Sytske en Wijnalda, Harm (2009), ‘Tenslotte is alles in allen: Vrouwen en mannen in de M/V-discussie’, Dienst, jaargang 57, 1,4-12 (maart 2009) [➝ Dijkstra, Tenslotte]

Doedens, J.J.T. (2005), ‘Vrijgevochten vrouwen in Korinte?: Een Copernicaanse wending in de uitleg van 1 Korintiërs 11: 2-16’, De Reformatie, jaargang 80, 46,853-856 (10 september 2005) [➝ Doedens, Vrijgevochten vrouwen?]
Een andere kijk op dit veelbesproken gedeelte.

Dorland, P. (2009), ‘Uitleggen of inlezen: Scheppingsorde in 1 Timoteüs 2?’ I-II, De Reformatie, jaargang 85, 5,71-73; 6,88-90 (31 oktober en 7 november 2009) [➝ Dorland, Scheppingsorde?]
De artikelen zijn een reactie op de artikelen van ds. R.E. Anderson (zie boven). Betoogd wordt dat er noch in de eerste hoofdstukken van Genesis noch in 1 Timoteüs 2 sprake is van een scheppingsorde in de zin van een gezagsrelatie tussen man en vrouw, waardoor aan vrouwen een leidinggevende positie in de kerk ontzegd zou zijn.

Dorland, P. (2013), Ambtsdrager M/V: Mogen vrouwen een kerkelijk ambt bekleden?, Soest: Uitgeverij Boekscout

Evans, Rachel (Held-Evans) A year of biblical womanhood  http://rachelheldevans.com/biblical-womanhood

Eisen, U.E. (Author), Linda M. Maroney (Translator), Gary Macy (Preface). Women Office holders in Early Christianity: Epigraphic and Literary Studies (Theology) Paperback – May 1, 2000

Farisani, Elelwani B., Interpreting the Bible in the context of apartheid and beyond: An African perspective. [14]

Fee, G., & D. Stuart. (2003). How to Read the Bible for All It’s Worth. Grand Rapids: Zondervan.

Gereformeerde Kerken (hersteld) heeft geen apart rapport maar heeft wel regelmatig artikelen laten verschijnen over man en vrouw verhoudingen. Gereformeerd Kerkblad bazuin

GKV Gereformeerde Kerken (vrijg) in Nederland. (2008). Rapport deputaten M/V in de kerk.
Inventarisatie van de vragen rond M/V in de kerk. Met een overzicht van relevante kerkelijke besluiten en rapporten, een literatuuroverzicht, beschrijving van argumentatielijnen en de uitkomsten van een empirisch onderzoek.

GKV Samen verder in dienst van het evangelie. Rapport deputaten voor de GS 2014 over Man vrouw en Kerk.

32-D-1 MV Rapport 2014 – def 06-09-2013-II

32-D-21-MV-Uitleg-bij-rapport-MV-samen-verder-in-dienst-van-het-evangelie

Giles, Kevin (2002). The Trinity & subordinationism. The Doctrine of God in contemporary Gender debate. Intervarsity Press Downers Grove, Illinois. Dit boek gaat over de leer van de Drie-eenheid in relatie tot het thema man/vrouw. In dat verband komt het punt van de onderschikking ter sprake.

Giles, K. (2006). Jesus and the Father: Modern Evangelicals Reinvent the Doctrine of the Trinity. Grand Rapids: Zondervan

Grudem, W.A. (2004). Evangelical feminism & biblical truth: An analysis of more than hundred disputed quuestions. Sisters, Oregan: Multnomah. Een brede oriëntatie op het hele terrein. Verdedigt dat de Bijbel een blijvend onderscheid leert in de positie van man en vrouw, naast hun volstrekte gelijkwaardigheid. Tegenhanger van het boek van Pierce (zie hieronder).

Harmsen (interview met) ND interview 2015 met Maaike Harmsen

Harmanny, J. (2009), ‘Uitdaging van praktijk aan theorie: Discussie man-vrouw-ambt vraagt om eerlijkheid’, Dienst, jaargang 57, 2,44-52 (juni 2009) [➝ Harmannij, Uitdaging]

Heine, S. (1991). Vrouwen der vroege Christenheid. Een historische kritiek op de feministische theologie.
Een beschrijving van de geschiedenis van vrouwen met behulp van historisch-kritisch onderzoek vanuit diverse bronnen waaronder het Oude en Nieuwe Testament met veel aandacht voor de brieven van Paulus en teksten uit de Gnostiek.

Henderson, J. (2012). The Resignation of Eve: What if Adam’s Rib is no Longer Willing to be the Church’s Backbone? Austin: Barna/Tyndale.

Hendriks, A.N., Van Veen-Vrolijk, A, Velema-Drent, G. en Ouweneel, W.J. (1998). Vrouwen, ambt en dienst: Gesprek tussen verschillende visies op basis van de Schrift. Heerenveen: Barnabas.
Vier auteurs geven hun mening en gaan in discussie over hun visie over mannen en vrouwen en in het bijzonder met betrekking tot het ambt, waarbij de bijbel het uitgangspunt is.

Hommes, N.J. (1951), ‘Taceat mulier in ecclesia. Een boodschap over Eredienst en vrouwelijk decorum’, in: N.J. Hommes e.a. (red.), Arcana revelata: Een bundel nieuw-testamentische studiën aangeboden aan Prof. Dr F.W. Grosheide ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag (Kampen: J.H. Kok N.V., 1951), 33-43 [➝ Hommes, Taceat]
Bespreking van 1 Tim. 2: 11-12, werkt de betekenis uit van ‘leren’ en ‘de baas spelen over’.

Houwelingen, P.H.R. van (2009), Timoteüs & Titus: Pastorale instructiebrieven. Kampen: Kok.
In dit verband van belang door de bespreking van Paulus’ opdrachten aan man en vrouw in 1 Tim. 2.

Bill en Lyanne Hybels (van de Willow Creek Churches) hebben eerder al geschreven over hoe hun kerk ertoe kwam vrouwelijke leiders aan te stellen: https://www.lynnehybels.com/evangelicals-and-gender-equality/

Huls, G. (1951), De dienst der vrouw in de Kerk: Een onderzoek naar de plaats der vrouw in een presbyteriale Kerkorde, Wageningen: H. Veenman & Zonen [➝ Huls, Dienst]
Proefschrift aan de Universiteit van Utrecht.

Johnson, Alan A. (ed.) (2010), How I Changed My Mind About Women in Leadership: Compelling Stories From Prominent Evangelicals, Grand Rapids: Zondervan [€ aanschaffen]

Jonge, A. de (2008), ‘Missionair aspect onderbelicht: Vrouwenvraagstuk maakt kerk onaantrekkelijk’, Dienst, jaargang 56, 5,121-126 (november 2008) [➝ De Jonge, Missionair]

James, C.C. (2010). Half the Church: Recapturing God’s Global Vision for Women. Grand Rapids: Zondervan.

Johnson, A. F. (2010). How I Changed my Mind about Women in Leadership: Compelling Stories from Prominent Evangelicals. Grand Rapids: Zondervan.

Keener, C.S. (2009). Paul, Women and Wives: Marriage and Women’s Ministry in the Letters of Paul. Peabody, MA: Hendrickson Publishers.

Kaiser, Walter C. jr “Correcting Caricatures: The Biblical Teaching on Women” [14-kaiser-pdf]

Uit de kerk van Tim Keller, hun standpunt over vrouwen en ambt:Redeemer_Presbyterian_Church

Klinker-De Klerck, M.G.P. (2011), Als vrouwen het Woord doen: Over Schriftgezag, hermeneutiek en het waarom van de apostolische instructie aan vrouwen, Barneveld: Uitgeverij De Vuurbaak (TU-Bezinningsreeks 9)

Klinker-De Klerck, M.G.P. (2013), Herderlijke regel of inburgeringscursus?: Een bijdrage aan het onderzoek naar de ethische richtlijnen in 1 Timoteüs en Titus, Zoetermeer: Boekencentrum Academic
Proefschrift Theologische Universiteit Kampen

Abraham Kuyper, deeerepositieder00kuyp De eerepositie van de vrouw

ds-arjan-Koster-verslag-studieverlof-2016

Leene, A. (2013a), Triniteit, antropologie en ecclesiologie: Een kritisch onderzoek naar implicaties van de godsleer voor de positie van mannen en vrouwen in de kerk, Amsterdam: Buijten & Schipperheijn Motief [€ aanschaffen]
Proefschrift Universiteit Stellenbosch

Leene, A. (2013b), Samen dansen in de kerk: Als mannen en vrouwen op God lijken, Amsterdam: Buijten & Schipperheijn Motief [€ aanschaffen]

Lekkerkerker, A.F.N. (1971). Oorsprong en funktie van het ambt. ’s-Gravenhage: Boekencentrum [➝ Lekkerkerker, Oorsprong]

Lim, K.K. (2001). Het spoor van de vrouw in het ambt. Kampen: Kok.
Proefschrift over de wijze waarop in de NHK en de GKN op het niveau van de generale synode is gesproken over ‘de vrouw in het ambt’.

Cynthia Long Westfall. Paul and Gender

Loonstra, B., Meedenken met Paulus. Letter en Geest in de bezinning op vrouw en ambt, Buijten & Schipperheijn, Amsterdam, 2018.

McKnight, S. (2011). Junia is Not Alone. Denver: Patheos Press.

NGK , Nederlands Gereformeerde Kerken (2003). Vrouwelijke ouderlingen en predikanten? Rapport van de Commissie Vrouwelijke Ouderlingen en Predikanten ingesteld door de Landelijke Vergadering van de Nederlands Gereformeerde Kerken Doorn 1998 [➝ Rapport VOP]
Dit rapport werd basis voor het besluit van de NGK om vrouwen niet alleen toe te laten tot het ambt van diaken, maar ook tot dat van ouderling en predikant.

Niemeijer, P. (2018) Over zwijgteksten, scheppingsorde en Geesteswerk, 2e druk, De Vuurbaak, zie:   https://www.vuurbaak.nl/nl/product/9789055605514/over-zwijgteksten-scheppingsorde-en-geesteswerk.html

Mary Rearick Paul, Women who lead. The call of women in ministery, Beacon Hill Press, Kansas City, 2011.  Schrijfster bespreekt de roeping van vrouwen om in kerk en maatschappij leiding te geven.

Payne, P.B. (2009). Man and Woman, One in Christ: An Exegetical and Theological Study of Paul’s Letters. Grand Rapids: Zondervan.

Philip B. Payne, “1 Tim 2.12 and the Use of ουδε to Combine Two Elements to Express a Single Idea”  New Testament Studies 54:2 (April 2008) 235-253. © 2008 Cambridge University Press.

Philip B. Payne, “Wild Hair and Gender Equality in 1 Cor 11:2-16.Priscilla Papers 20 number 3 (2006) 9-18.

Pierce, R. W., Groothius, R.M., & G.D. Fee. (2005) Discovering Biblical Equality: Complementarity without Hierarchy. Downers Grove, IL: Intervarsity.

Pierce, R.W. e.a. (2004). Discovering biblical equality: Complementarity without hierarchy. Downers Grove, Illinois: InterVarsity Press.
Diverse auteurs uit evangelicale kring verdedigen het standpunt dat de gelijkwaardigheid van man en vrouw vraagt om gelijkheid in posities. Het boek is een tegenhanger van dat van Grudem (zie hieronder).

Piper, J. & Grudem, W.A. (1991). Recovering biblical manhood and womanhood: A response to Evangelical feminism. Wheaton, Illinois: Crossway Press.
De bekende John Piper, Don Carson en anderen geven een onderbouwing voor het standpunt dat man en vrouw gelijkwaardig zijn, maar van God wel een verschillende positie hebben gekregen. Met een concretisering wat dat voor vandaag betekent.14-kaiser-pdf

Dr. W.H. Rose Bijbellezers-en-bijbelschrijvers (2017)

Schaeffer-de Wal, E.W. (2004). Hoofd gevraagd. Bijbels licht op man, vrouw en huwelijk, z.p.: Stichting De Wijnkuijp [➝ Schaeffer, Hoofd]

Schreuder, J.J. (2010). Dienende mannen en vrouwen. In het huwelijk en in de kerk. Bedum.
Bijbels-theologische onderbouwing van het standpunt dat er naast de lijn van de gelijkwaardigheid van man en vrouw een blijvende lijn is van onderscheid in positie. Het onderscheid maakt des te beter mogelijk om elkaar in liefde te dienen.

Schreuder, J.J. (2010). Liefdedienst m/v. Man en vrouw in het huwelijk en in de kerk. Gemeenteschets. Uitgave van de Gereformeerde Bijbelstudiebond en de Bond voor Gereformeerde Jongerenverenigingen. April 2010.
Vier bijbelstudies, één voor jongeren van 12-16 jaar, één voor jongeren 16+ en twee voor volwassenen.

Sikkel, J.C. (1920), De groote toekomst en de vrouw: Een nagelaten lezing, Rotterdam: Drukkerij Libertas [➝ Sikkel, Groote toekomst]

Ds. H. Siegers over het man-vrouw debat

K. Sluys Vrouwenkiesrecht, de eerste stap naar het modernisme

Sonneveld, Reinier: http://www.eo.nl/geloven/nieuws/item/waarom-is-de-bijbel-zo-mannelijk/?utm_content=buffer0b9db&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer#.Vzw9MOTFrOU.mailto

Sarah Sumner, Men and Women in the Church – InterVarsity Press .

VanVonderen, J. (2010). Families Where Grace is in Place. Minneapolis: Bethany House.

Velema-Drent, G. (1999). Onbelemmerd dienstbaar. Vrouwen in actieve dienst in de gemeente.
Dit is een lees- en werkboek wat zowel individueel als in groepsverband gebruikt kan worden, ook door niet theologisch geschoolde gemeenteleden. Met vragen om over na te denken en samen te bespreken. Aan de orde komen de schepping van man en vrouw, Jezus en de man-vrouw-verhouding, de heilige Geest gebruikt man én vrouw, Paulus en de man-vrouw-verhouding en Paulus en de ‘zwijgteksten’.

Velema-Drent, G. Adam vraag hulp! Voorhoeve.
Dit is een heel toegankelijk boekje over de aanvulling van mannen en vrouwen op elkaar ook binnen de kerk.

Verkerk, M.J. Zwijgende vrouwen – Radix 1998Over kraaiende hanen en kakelende kippen

Verkerk, M.J. – Het rapport Vrouwenstemrecht in de kerk – 1996

Verkerk, M. (1997). Sekse als antwoord: Overheersing en ontplooiing van de vrouw in een gebroken werkelijkheid. Amsterdam: Buijten & Schipperheijn.

Verkerk, M. & Verkerk-Vegter, N. (1999). M/V: Mens en relaties in de eenentwintigste eeuw. Amsterdam: Buijten & Schipperheijn.
In de calvinistische traditie is de aandacht verschoven van het ambt van alle gelovigen naar het bijzondere ambt. Daarmee zijn veel taken en activiteiten steeds meer exclusief voorbehouden aan de bijzondere ambten, met als gevolg dat gemeenteleden bepaalde gaven niet kunnen ontplooien.

Verkerk, M. en Verkerk-Vegter, N. (2008), ‘Vrouwelijke gaven en mannelijke ambten: Kloof tussen dogmatiek en praktijk?’, Dienst, jaargang 56, 3,60-67 (juni 2008) [➝ Verkerk, Vrouwelijke gaven]

Verkerk, M. & Verkerk-Vegter, N. (2010). Homo sexus, Waarom wij met twee zijn! Hoofdstuk uit afscheidsbundel H. Geertsema ‘Homo Respondens, verkenningen rond het mens zijn’.

Genderverschil in geloofsbeleving (1)

Verkerk M. en Slump-Schoonhoven Ida Seksueel grensoverschrijdend gedrag (discussie) 

Voorberg, P.L. (2004), ‘Herordening van ambtelijke structuren?’ De Reformatie, jaargang 79, 23,449 (13 maart 2004) [➝ Voorberg, Herordening?]
Reactie op H. ten Brinke, die hier weer op heeft gereageerd (zie boven).

2014-02-08 Jan Wessels Volle MS Final vir druk

Van der Walt, B.J. (1987), Bybelse Verrassings oor die Vrou, Potchefstroom: Instituut vir Reformatoriese Studie [➝ Van der Walt, Verrassings]

Westfall,  The meaning of authenteoo, THE-MEANING-OF-αὐθεντέω-IN-1-TIMOTHY-2.12

Webb, W.J. (2001). Slaves, Women & Homosexuals: Exploring the Hermeneutics of Cultural Analysis. Intervarity Press Downers Grove, Illinois
Over de manier waarop de cultuur invloed oefent op het Bijbelse spreken over man en vrouw. We kunnen nu dichter bij het ideaal komen van complementaire gelijkheid dan vroeger. We kunnen uitgroeien boven de ethiek van het NT.

Werkman, L. (2005). Vrouw in het ambt, art. in Christelijke Encyclopedie. Kampen: Kok.

Wierenga, W. (2008), ‘Overwegingen bij enkele bijbelse uitspraken over de relatie man-vrouw in kerk en samenleving’ 1-5, De Reformatie, jaargang 84, 7,113-115; 8,128-131; 9,144-146; 10,160-162; 11,176-179 (15 november t/m 13 december 2008) [➝ Wierenga, Overwegingen]
Niet bij de schepping, maar als gevolg van de zondeval hebben vrouwen een ondergeschikte positie gekregen. Ook wat Paulus schrijft staat prediking, pastoraat en leiding geven door vrouwen niet in de weg.

Wierenga, W. (2009), ‘Weerwoord op kritiek’, De Reformatie, jaargang 85, 5,74-75 (31 oktober 2009) [➝ Wierenga, Weerwoord]
Reactie op de reactie van R.D. Anderson (zie boven).

Wijngaards, J. (2006). Vrouwen tot diaken gewijd: Historische feiten en actueel debat. Info@boekhandelberne.nl

Wilcke-v.d. Linden, M. (1992). Op haar plaats? 13 vrouwen over hun positie in kerk en maatschappij. Cahier 16, 6e jaargang, nummer 1. Amsterdam: Stichting Christelijk Studiecentrum ICS.

Wilcke-van der Linden, M. e.a. (1999), Vrouw en kerk, Barneveld: Uitgeverij De Vuurbaak (GSEv-reeks nr. 41) [➝ Wilcke, Vrouw]
Steeds meer vrouwen bekleden leidinggevende posities in de maatschappij of combineren de zorg voor hun gezin met een baan. Tegelijk blijven in veel kerken de ambten voor vrouwen gesloten. Voor een aantal mensen lijkt hier sprake van een dubbele moraal: vrouwen mogen buiten de kerk meer dan binnen de kerk. Bezinning hierop kan aan de hand van dit boek met daarin 22 artikelen die afwisselend praktisch en meer theoretisch van aard zijn en waarbij de relevante Bijbelteksten worden bekeken.

Winston, G. & D. (1999). Vrouwen in de gemeente van Christus: Een exegetische theologie. Apeldoorn: Novapres.
De auteurs analyseren de zes levensterreinen waarop God mannen en vrouwen samen laat functioneren: schepping, staat, arbeidssituatie, huwelijk, gezin en gemeente. Alleen in het huwelijk is de man het ‘hoofd’ van zijn vrouw. Op alle andere levensterreinen verleent God zowel aan de mannen als aan vrouwen gezag, ook in de gemeente van Christus. In het Nieuwe Testament waren er vrouwelijke profeten, apostelen, diakenen en oudsten. Hoeveel ruimte krijgen vrouwen in onze tijd om de Heer te dienen met de gaven die zij ontvangen hebben?

Winter, Bruce W. (2003), Roman Wivers, Roman Widows: The Appearance of New Women and the Pauline Communities, Grand Rapids, MI/Cambridge: Wm. B. Eerdmans

Wisselink, W.F. (1996). Woorden van God voor mannen en vrouwen: Elf preken. RB-serie, nummer 3, 1996. Goes: Oosterbaan & Le Cointre.
Preken over teksten uit 1 Kor. 7, 11 en 14; Gal. 3:28, 1 Tim. 2 en 5. Schriftuitleg en toepassing over de relatie tussen man en vrouw. Naast de gelijkwaardigheid van man en vrouw is er ook een door God ingesteld verschil in positie.

Wright, N.T. (2004). ‘Women’s Service in the Church: A conference paper for the Symposium ‘Men, Women and the Church’. Durham: St John’s College, Durham, September 4 2004’ [➝ Wright, Women’s Service] [video]
Na exegese van Galaten 3: 28 gaat Wright in op de rol van vrouwen zoals die getekend wordt in de evangeliën en Handelingen. Vervolgens geeft hij een exegese van de bekende passages uit 1 Kor. 11 en 14 en 1 Tim. 2. Zijn conclusie is dat, ten gevolge van een lang proces van veronderstellingen, tradities en allerlei soorten opvattingen rond de bijbel die een plaats hebben gekregen binnen het christelijk geloof, ‘we have seriously misread the relevant passages in the New Testament’, en dat we onze traditionele opvattingen over de verhouding van man en vrouw binnen de kerk en over wat de Schrift daarover zegt, radicaal dienen te wijzigen.

Wright, N.T. (2005). Scripture and the Authority of God: How to Read the Bible Today. New York: Harper Collins.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s